T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
 

 

 

 

 

Hava Durumu

 

KOCAELİ Bulunduğunuz Yer: İl Genel Meclisi  >>   Görev ve Yetkileri

 İl Genel Meclisi Görev ve Sorumlulukları
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

İl Genel Meclisi

İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre İldeki seçmenler tarafından oluşmaktadır. Başkanlık Divanı olarak; İl Genel Meclisi Üyeleri arasından iki yıl görev yapmak üzere gizli oyla Meclis Başkanı, Birinci ve İkinci Başkan Vekilleri ile ikisi yedek olmak üzere dört Katip Üye seçilir. Bu ilk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık Divanı ise, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapar.

İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri;

Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak, bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak, borçlanmaya karar vermek, bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek,taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, şartlı bağışları kabul etmek, vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan Özel İdare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, İl Özel İdaresi adına imtiyaz verilmesine ve İl Özel İdaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, İl Özel İdaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek, Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek, İl Özel İdaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek, yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek, diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek, İl Özel İdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemektir.

 


 

Adres: Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / Kocaeli
Tel:0 (262) 322 14 80 Pbx Faks: 0 (262) 331 44 18 e-posta: bilgi@kocaeliozelidare.gov.tr